Nicki Minaj at Haider Ackermann Fall 2017 show at Paris Fashion Week today

Nicki Minaj at Haider Ackermann Fall 2017 show at Paris Fashion Week today
Nicki Minaj at Haider Ackermann Fall 2017 show at Paris Fashion Week today

Nicki Minaj at Haider Ackermann Fall 2017 show at Paris Fashion Week today

Nicki Minaj at Haider Ackermann Fall 2017 show at Paris Fashion Week today
Nicki Minaj at Haider Ackermann Fall 2017 show at Paris Fashion Week today

Nicki Minaj turned heads at the Haider Ackermann Fall 2017 show at Paris Fashion Week today.